Denna integritetspolicy avser hanteringen av persondata inom företagskoncernen med moderbolaget Effekt Global AB (nedan benämnd som Effekt).

Dina personuppgifter

Vi på Effekt har alltid jobbat för att hantera personlig integritet och personuppgifter på ett säkert sätt, och vårt mål med denna policy är att vi på ett tydligt och transparent sätt ska beskriva för dig hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i säkert förvar. Effekt utför all hantering av personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL) och EUs integritetslagstiftning GDPR.

Personuppgiftsansvar

Effekt är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på Effekts webbplats, Effekts kundportal samt i Effekts interna system. I de fall Effekt hanterar kunds system som innehåller personuppgifter är det Effekts kund som är personuppgiftsansvarig och Effekt kan då ha rollen som personuppgiftsbiträde som då agerar enligt kundens direktiv.

Denna integritetspolicy omfattar endast det fall då Effekt är personuppgiftsansvarig.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss på info@effekt.se eller via vanligt brev som skickas till Effekt SPU AB, Färögatan 33, 164 51 Kista.

Insamling av personuppgifter

Vad en personuppgift är

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel användarnamn och krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Hur vi samlar in personuppgifter och vilka uppgifter vi samlar in

Effekt samlar in personuppgifter på flera sätt, men i första hand direkt från dig eller från din arbetsgivare med syfte att kunna hantera vårt åtagande som tjänsteleverantör. Effekt köper även adressregister med befattningshavare inom företagssegment som av oss kategoriseras som potentiella kunder.

Effekt sparar ingen känslig information kring personer. De uppgifter som vi primärt lagrar är namn, koppling till företag, e-postadress, telefonnummer. I de fall vi behöver styrka personers identitet vid inloggning i vår kundportal eller signering av onlineavtal sparas även information om användaren ip-adress.

I Effekts tjänster finns möjligheter för identifierade användare att ställa in preferenser kring sina intressen, om de vill prenumerera på information samt hur de vill bli kontaktade. Denna information sparas i enlighet med användarens önskemål och kan raderas på begäran av användaren.

Vi sparar ingen uppgift kring ålder, kön, familjerelationer eller liknande som inte har något affärsmässigt värde för vårt arbete.

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt

Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss, till exempel via kundtjänst, på e-post, telefon eller på andra sätt. I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende. Dessa uppgifter sparar vi för att enklare kunna driva vidare det aktuella ärendet samt för att det ska vara enklare i framtiden.

Uppgifter som samlas in vid registrering av användarlicenser

Vid prenumeration eller köp av licenser som är kopplade till en person registrerar vi dina uppgifter för att kunna styrka din åtkomst till systemet. Dessa uppgifter sparas även efter att prenumerationen utgått för att kunna styrka leveransen i vår affärsrelation.

Uppgifter som samlas in när du prenumererar på vårt nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på Effekts nyhetsbrev samlar vi in ditt namn och din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrevet. Om du väljer att lämna det samlar vi också in uppgifter om ditt företag och din befattning på detta företag.

Uppgifter som samlas in vid användning av våra digitala tjänster

När du använder någon av våra webbplatser, eller någon annan digital tjänst från oss samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter, som t.ex. ditt IP-nummer. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilka sökningar du gör och vilka tjänster du är intresserad av. Om du är inloggad i vår kundportal kopplar vi ihop uppgifterna om ditt användarmönster med de andra uppgifter vi har samlat in om dig tillsammans med det företag som du är registrerad hos.

Uppgifter som samlas in från någon annan än dig

Vid registrering av exempelvis supportärenden hos oss förekommer det att en person lämnar personuppgifter om en eller flera andra personer som ärendet avser. Vi sparar då denna information i det fall det är nödvändigt för att kunna åtgärda ärendet. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har dessa personers samtycke till att lämna dessa personuppgifter.

Uppgifter som förmedlas till Effekt i form av förfrågningar eller intresseregistreringar

Effekt samarbetar med andra aktörer som utför marknadsundersökningar eller andra marknadsaktiviteter som syftar till att kartlägga företags behov och intresse av it-relaterade produkter och tjänster. Effekt tar del av sådana intresseregistreringar i syfte att kunna kontakta företagen och vidare informera om Effekts produkter och tjänster. Vid sådana förmedlade kontakter antas de berörda personerna lämnat sitt samtycke till att denna information överförs.

Hantering och lagring av personuppgifter

Effekts rättsliga grund att behandla dina personuppgifter

Effekt behandlar dina personuppgifter lagenligt. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av fullgörande av vårt tjänsteåtagande, specifikt av samtycke eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. I huvudsak behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra ett avtal tecknat mellan företag till vilket du är anställd eller vid egen marknadsbearbetning som syftar till försäljning till nya företagskunder.

Kundvård

Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller t.ex. reklamationer. Vi använder ditt namn, användaridentitet, mailadress och telefonnummer för att identifiera dig och din koppling till företaget. Vi använder dina kontaktuppgifter, som e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig i samband med frågor och ärenden. Vi kan också komma att använda alla de övriga personuppgifter som vi samlat in om dig för att hantera din fråga eller ditt ärende beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet.

Utskick av information

När du är registrerad som användare hos Effekt använder vi dina personuppgifter för att skicka viktig information om de produkter och tjänster som vi levererar till ditt företag. Sådana utskick sker till den e-postadress som har lämnats i samband registrering av prenumerationslicens eller registrering i kundportalen.

Vi skickar information om betydande avvikelser, som t.ex. driftstörningar ändrade öppettider etc. Sådan information kan visas i kundportalen, skickas via e-post, brev, SMS eller lämnas via telefonsamtal beroende på avvikelsens art och vilka kontaktuppgifter vi har till dig.

Marknadsföring och personifiering

Kundinformation kan användas i marknadsföringssammanhang av Effekt i samband med specifika kampanjer eller erbjudanden från Effekt eller Effekts partnerföretag. Om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev använder vi dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrevet till dig och för att anpassa innehållet i nyhetsbrevet till just dig. Det är dels din e-postadress och dels ditt användarmönster och dina preferenser. Genom att använda dessa uppgifter kan vi ge dig de erbjudanden som vi tror att du har störst intresse och nytta av.

På våra webbplatser använder vi information om våra användare för s.k. personifiering. Det innebär att vi använder de uppgifter vi har samlat in om dig och din användning av våra tjänster för att påverka hur innehållet på webbplatsen ser ut när just du besöker oss. Anpassningen kan t.ex. vara att vi sparar och visar uppgifter om funktioner du sökt på vid tidigare besök på vår webb, språkpreferenser, och att vi visar erbjudanden som vi tror passar just dig och ditt företags systembehov.

Vi använder oss också av personifiering i vår kommunikation via sociala medier och webannonsering på andra webbplatser än effekt.se.

Vi delar eller säljer inte vidare personuppgifter med undantag för det som krävs för att registrera licenser och prenumerationer hos våra samarbetspartners.

För analys av användarmönster och personifiering använder vi oss av cookies. Du kan läsa vår cookiepolicy här.

Lagkrav

Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och redovisning.

Lagringstider

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen samt så länge det finns lagkrav för lagringen eller att lagringen krävs för att kunna uppfylla våra avtalade åtaganden mot våra kunder.

I kundportalen sparas de uppgifter du har registrerat där så länge användaridentiteten är aktiv.

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som ar gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Effekts tekniska och organisatoriska åtgärder för säker behandling av dina personuppgifter Vi vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna.

Vi utbildar kontinuerligt vår personal i dataskyddsfrågor och samtliga företag i koncernen har ett dataskyddsombud. Har ni direkta frågor om hur vi arbetar med personuppgiftslagen (PuL) eller den kommande dataskyddsförordningen (GDPR)– kontakta gärna personuppgiftsombudet@effekt.se.

Utlämning av personuppgifter

Microsoft

Vi använder oss av Microsofts officeprodukter och systemtjänster för vårt interna arbete. Det innebär att dina personuppgifter kommer att behandlas av Microsoft som har anlitats av oss som personuppgiftsbiträde. Personuppgifterna lagras av Microsoft i en molntjänst inom EU. Personuppgifterna kan av Microsoft vid en omfattande IT-incident överföras till tredjeland (det vill säga ett land utanför EU/ESS). Denna överföring sker bara i syfte att skydda uppgifterna.

Avtalspartners och IT-leverantörer

Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är dock molnlösningar eller installerade hos leverantören och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

Interna IT-system

Internt hanterar vi personuppgifter i vårt affärssystem, i vår kundportal och säljstödssystem. Dessa system är till för att kunna leverera de tjänster du har beställt från oss och för att kunna hantera frågor och kundvård i samband med utförandet av dessa tjänster. I dessa system kan samtliga de personuppgifter vi samlar in komma att hanteras.

Webbanalysföretag

Vi använder oss av externa leverantörer för analys av användarbeteenden på våra webbplatser och för användarfeedback. Dessa företag hanterar personuppgifter som personuppgiftsbiträde för vår räkning. De uppgifter det rör sig om är framför allt uppgifter som hämtas in genom cookies och hanteras på anonym och aggregerad nivå.

Utlämning till tredje land

Eftersom vi jobbar med helsvenska så väl som internationella kunder är våra system åtkomliga från hela världen givet att användaren har korrekt identifiering. Persondata lagras inom EU/EES-området men kan vara åtkomlig för personer utanför detta område.

Dina rättigheter

Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen. Du lämnar samtycke till hantering av dina personuppgifter i samband med att du använder våra tjänster på effekt.se, i vår kundportal, vid kontakt med en representation från Effekt.

Återkallelse av samtycke

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

Rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig

Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta på ovanstående adress.

Rätt till kontroll över dina personuppgifter

Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte används för direktreklam eller s.k. profilering.

Cookies

På effekt.se och våra andra webbplatser använder vi cookies för att förbättra din upplevelse, för att samla information för vår marknadsföring och för att kunna utveckla webbplatserna. Informationen lagras anonymt. Det kan förekomma att vissa personuppgifter hanteras av cookies på effekt.se. För denna hantering gäller förutom vår personuppgiftspolicy också vår cookiepolicy.

Om du vill klaga

Den som anser att ett företag bryter mot PUL eller annan integritetslagstiftning kan vända sig till Datainspektionen. Läs mer på Datainspektionens webbplats.

About Effekt

We work as experts in business related IT systems. Through the effective use of Microsoft Dynamics NAV, BI from Qlik and Drupal we create modern ERP systems that have your customers in focus. Since our birth in 1997, we have conducted over a thousand projects with more than 100 customers.

Do you want to know more?

Enter your details below and we will contact you.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.