Code of Conduct

Vi på Effekt ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar – för sig själva och för varandra. Därför har vi skapat en uppförandekod, vår Code of Conduct.

Uppförandekoden omfattar alla våra medarbetare och ska genomsyra vårt arbete och vara vägledande i vår verksamhet.

ANSVARSTAGANDE
Vi på Effekt har ett gemensamt ansvar för den påverkan företaget, genom sina beslut och aktiviteter, har på sina kunder, leverantörer, medarbetare och andra av företaget berörda intressenter. Vi är därmed ansvariga för att samtliga aktiviteter genomförs i linje med uppförandekoden samt att åtgärder vidtas i de fall aktiviteterna har eller får ett resultat som avviker från denna.

LÖNER OCH ARBETE
De anställningsvillkor, inklusive ekonomisk ersättning och arbetstider, som erbjuds våra medarbetare ska minst uppfylla minimikraven i nationell lagstiftning eller vara i enlighet med relevanta normer på de platser där vi bedriver verksamhet.
Effekt ska även sträva efter att leverantörer ska tillämpa arbetstider och betala löner minst i enlighet med nationella lagar och avtal, eller enligt normen inom den lokala industrin.

OBJEKTIVITET
Vi på Effekt ska utföra vårt jobb med integritet, professionalism och fritt från vilseledande eller avsiktlig partiskhet. Egenintressen eller på annat sätt partiska intressen ska åsidosättas i allt arbete som utförs inom ramen för Effekt verksamhet.

ETISKT UPPTRÄDANDE OCH DISKRIMINERING
Vi på Effekt ska uppföra oss etiskt i enlighet med värderingar om ärlighet, rättvisa och integritet. Vi ska visa omtanke för människor och miljö i övrigt samt visa hänsyn för våra/alla intressenters behov.
Vi strävar efter en icke diskriminerande företagskultur baserad på ansvar och respekt. Vi är övertygade om att goda resultat, trivsel, engagemang och samverkan uppnås genom mångfald, och att medarbetare ges lika möjligheter att utvecklas oavsett kön, ålder, etnisk eller nationell tillhörighet, religion, sexuell läggning, handikapp eller andra särskiljande egenskaper. Effekt tillåter inte diskriminering eller trakasserier i någon form.

MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING
Vi på Effekt ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling genom ett proaktivt miljö- och hållbarhetsarbete i alla våra verksamhetsled och påverkanssfärer.

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA
Effekt ska vara en arbetsplats med öppet samtalsklimat, där alla känner sig trygga att säga sin mening, där alla trivs och utvecklas. Den enskilde medarbetarens arbetsmiljö och hälsa ska stå i fokus. Nyfikenhet och utveckling av människors idéer ska vara ledord. Effekt ska kännetecknas av en god företagskultur, med det menar vi bland annat ömsesidigt förtroende, engagemang, gemenskap och humor.

ANTIKORRUPTION, MUTOR OCH BESTICKNING
Vi på Effekt får inte erbjuda, betala ut eller ta emot mutor. Respektive medarbetare ska ha kunskap om vad som klassas som muta. Representation är tillåtet, men ska ske med beaktande av inblandade parters eventuella restriktioner i frågan.

Vi respekterar andra företags tillgångar, och skyddar våra materiella och immateriella tillgångar från förlust, stöld, intrång eller missbruk.
Vi ska inte göra affärer med kunder eller leverantörer, som vi misstänker strider mot våra regler kring antikorruption.

About Effekt

We work as experts in business related IT systems. Through the effective use of Microsoft Dynamics NAV, BI from Qlik and Drupal we create modern ERP systems that have your customers in focus. Since our birth in 1997, we have conducted over a thousand projects with more than 100 customers.

Do you want to know more?

Enter your details below and we will contact you.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.